Disclaimer

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ONLINE INHOUD

De auteurs nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidvorderingen tegen de auteurs die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, veroorzaakt door het gebruik of het onjuist gebruik van de gepresenteerde informatie of veroorzaakt door het gebruik van onjuiste dan wel onvolledige informatie zijn fundamenteel uitgesloten, voor zover geen aantoonbaar opzettelijke of grove nalatigheid van de kant van de auteurs bestaat. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder enige verdere verplichting. De auteurs zich uitdrukkelijk het recht voor om pagina’s geheel of gedeeltelijk zonder afzonderlijke aankondiging aan te vullen, te verwijderen of om publicatie tijdelijk of permanent te staken.

VERWIJZINGEN EN LINKS

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“links”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteurs liggen, is iedere vorm van aansprakelijkheid uitgesloten. De auteurs hebben geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van deze gelinkte pagina’s. Daarom distantiëren zij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / gekoppelde pagina’s en eventuele wijzigingen na het maken van de link. Dit geldt voor alle links op de website en alle links die staan in reacties op post gericht aan de auteurs.

AUTEURSRECHT EN MERKENRECHT

De auteurs streven ernaar om de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluiden, videobeelden en teksten in alle publicaties in acht te nemen, hun eigen afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten te gebruiken of licentie-vrije afbeeldingen, audio documenten, videofragmenten en teksten te gebruiken. Alle genoemde binnen het internetaanbod en eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars. Het copyright van alle tekst, afbeeldingen, video’s en geluiden gemaakt door de auteurs blijft bij de auteurs van de pagina’s. Elke duplicatie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de auteurs.

RECHTSGELDIGHEID VAN DEZE DISCLAIMER

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de websites focus-review.com en focusreview.nl. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de huidige juridische situatie overeenstemmen, houden de andere delen hun geldigheid.